Jiniya

WEB

PHP : 문자열에서 마지막 문자 제거 - substr / substr_replace / rtrim

 방법 1 - PHP : substr 및 mb_substr을 사용하여 문자열에서 마지막 문자 제거

substr 및 mb_substr 명령 사용법


substr($string, 0, -1);

mb_substr($string, 0, -1);

substr 및 mb_substr 예 :


$string = "This is test string..";

echo $string . "\n";


// substr function

echo "substr: " . substr($string, 0, -1);


echo "\n";


// mb_substr multibyte version

echo "mb_substr: " . mb_substr($string, 0, -1);


echo "\n";예제 출력 :

This is test string..

This is test string.

This is test string.방법 2 - PHP : substr_replace를 사용하여 문자열에서 마지막 문자 제거

substr_replace 명령 사용법


substr_replace($string ,"",-1);

substr_replace 예 :


$string = "This is test string..";

echo $string . "\n";


// substr_replace function

echo "substr_replace: " . substr_replace($string ,"",-1);


echo "\n";
예제 출력 :

This is test string..

This is test string.
 

방법 3 - PHP : rtrim을 사용하여 문자열에서 마지막 문자 제거

참고 : rtrim 함수는 substr 및 substr_replace와 완전히 똑같은 방식으로 작동하지 않지만 일부 경우에는 유용합니다. Rtrim 함수 는 문자열의 끝에서 지정된 모든 문자를 잘라 냅니다.


rtrim 명령 사용법


rtrim($string,'x');

rtrim 예 :


$string = "This is test string..";

echo $string . "\n";


// rtrim function

echo "rtrim: " . rtrim($string, ".");


echo "\n";예제 출력 :

This is test string..

This is test string